Metsameede ootab taotlejaid!

Esmaspäeval, 29. mail algab metsameetme “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” toetuse taotluste vastuvõtmine. Toetust saab taotleda metsaühistu või erametsaomanik, kes võib olla kas füüsiline isik või mikroettevõtja (mikroettevõtja annab tööd vähem kui 10 inimesele ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot). Taotlusi saab esitada 14. juunini.

Metsameetme toetused jagunevad kolmeks

  • kahjustatud metsa taastamine;
  • metsamajandamisvõtete rakendamine;
  • taimehaiguste ja –kahjustuste (sealhulgas metsatulekahjude) ennetamine.


Kahjustatud metsa taastamise toetuse
abil saab teha töid tuuleheite, tuulemurru, vaalimise või tulekahju tõttu hukkunud puistus. Toetus on mõeldud kahjustuste kõrvaldamiseks (toetuse suurus 1050 €/ha), uue metsakultuuri rajamiseks (maapinna ettevalmistamine + taimed + istutamine) (toetuse suurus 731 €/ha), looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks (maapinna mineraliseerimine) (toetuse suurus 146 €/ha) ja metsauuenduse hooldamiseks (toetuse suurus 149 €/ha).

Kahjustatud metsa taastamise toetuse taotlemiseks peab metsamaa olema inventeeritud ning toetust saab taotleda vähemalt poolele hektarile metsamaale. Kahjustatud peab olema vähemalt viiendik maast. Kahjustuse kõrvaldamiseks saab toetust ainult siis, kui toetust küsitakse ka metsa uuendamiseks.

Lisaks peab loodusõnnetuse või tulekahju kohta olema metsakaitseekspertiis või metsateatis, millelt on näha metsa hukkumise põhjus. Kahjustus võib olla toimunud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kalendriaastal.

Hooldusraie männikus

Metsamajandamisvõtete rakendamise meetme kaudu toetatakse hooldusraiet kuni 30-aastases puistus (toetuse suurus 153 €/ha), puude laasimist (toetuse suurus 100 €/ha), ulukikahjustuste ennetamist (repellendi soetamist ja kasutamist, toetuse suurus 61 €/ha), tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamist ja kasutamist (toetus katab kuni poole kaitsmete hinnast) ning metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamist (toetust antakse kuni 30% seadmete hinnast).

Ka metsamajandamisvõtete rakendamise toetuse puhul pean metsamaa olema inventeeritud. Hooldusraieks peab taotlema toetust vähemalt 1 hektari kohta, maksimummäär on kuni 60 hektarit metsaomaniku kohta. Harvendusraie kohta peab olema tööde tegemise ajal metsateatis. Seadmete ja tarvikute ostmiseks võib taotleda toetust ainult metsaühistu.

Hooldatud kaasik

Metsapuude taimehaiguste ja – kahjustuste ennetamise puhul toetatakse männikärsaka kahjustuse vastase tõrjevahendi ning juurepessu kahjustuse vastase tõrjevahendi soetamist ja ka kasutamist. Toetuse suurus on 95 €/ha. Metsamaa peab olema inventeeritud ja enne tööde tegemist peab sellest Erametsakeskust kirjalikult teavitama.

Metsatulekahju ennetamise toetust saab taotleda ainult metsaühistu!

Metsaomanikel tuleb tähele panna, et sel aastal ei saa metsameetmest toetusi taotleda Harju, Rapla ja Pärnu maakondades Rail Balticu trassi koridoris olevatele metsamaadele.

Juriidiline isik (sh metsaühistu) saab esitada taotluse ainult e-PRIAs . Eraisik (sh FIE) saab esitada taotluse ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel või tuua ise kohale. Taotluste vormistamisel aitavad metsaomanikke kõik metsaühistud, kontakte leiad siit.