Taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamise toetus

Metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamiseks toetatakse männikärsaka kahjustuse vastase tõrjevahendi ning juurepessu vastase tõrjevahendi soetamist ja ka kasutamist.

Toetuse suurus

Füüsiline isik & FIEJuriidiline isik
Männikärsaka tõrjevahend286 €/ha239 €/ha
Juurepessu tõrjevahend286 €/ha239 €/ha

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 27. september 2024.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 2% saadud toetuse summast.

TAOTLE TAIMEHAIGUSTE JA -KAHJUSTUSTE ENNETAMINE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile virumaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Toetust saab taotleda sama metsaeraldise kohta üks kord kalendriaastas.
  • Toetust saavad taotleda ainult füüsilised isikud ning mikroettevõtjast FIE-d ja äriühingud, kellel on alla 10 töötaja ja kelle aasta käive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda kinnistu omanik või kasutusvaldaja kui on olemas omaniku kirjalik nõusolek toetatava tegevuse elluviimiseks. Kasutusvalduse kehtivus peab olema vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa maksmisest.
  • Toetust ei saa taotleda metsamaale, mis asub Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohas.
  • Juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
  • Töödega võid alustada 8.10.2024 kui toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut töödega alustamisest.
  • Tööd tuleb teostada 18 kuu jooksul peale toetuse otsuse tegemist.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.

ESITA TAIMEHAIGUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui taimehaiguste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile virumaa@metsauhistu.ee.